Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Hiervoor dient altijd een aanvraag gedaan te worden bij de directie via Social Schools/verlofaanvragen, u kunt dan naast deze aanvraag de eventuele ‘bewijsstukken’ als apart bericht sturen in Social Schools en is de aanvraag compleet. Hierna zal de verlofaanvraag wel/niet worden goedgekeurd.
Meer informatie over onderstaande richtlijnen kunt u ook vinden via de website van de Rijksoverheid.
Voor een verlofaanvraag van maximaal 10 dagen per
jaar beslist de schooldirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag voorgelegd. Hieronder wordt uitgelegd in welke gevallen
vrijstelling kan worden aangevraagd en/of verleend. Waar in de tekst de term ‘ouders’ wordt gebruikt worden ook de wettelijke vertegenwoordigers c.q. verzorgers van de leerling bedoeld.

Soorten vrijstelling en per vrijstellingsgrond gelden de volgende richtlijnen:

Vakantie

Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie zal worden afgewezen. Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen.
Meer informatie kunt u ook vinden op de site van de Rijksoverheid.

Godsdienst/levensovertuiging

Voorbeelden zijn het Offerfeest, Suikerfeest of Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 1 dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging (“Wij vinden het belangrijk dat …”)

Gewichtige omstandigheden

Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed of aanverwanten tot en met de 3e graad (zie hieronder) wordt ruimhartig toegekend (geen maximale termijn, > 10 dagen ter beoordeling Leerplicht). Als bewijs kan een doktersverklaring, waaruit ernstige ziekte blijkt, worden gevraagd. Bij overlijden van bloed of aanverwanten in de 1e graad maximaal 5 schooldagen; in de 2e graad maximaal 2 schooldagen en in de 3e of 4e graad maximaal 1 schooldag. Bij overlijden in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. Als bewijs kan een rouwkaart of (achteraf) een kopie van de akte van overlijden worden gevraagd. Bij een huwelijk voor verwantschap t/m de 3e graad bedraagt het toe te kennen verlof in Nederland 12 schooldagen en in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Als bewijs kan een trouwkaart of (achteraf) een kopie van de trouwakte worden gevraagd. Bij een (huwelijks)jubileum (12½, 25, 40, 50 en 60 jaar) voor verwantschap tot en met de 2e graad maximaal 1 schooldag.

Overzicht graden van verwantschap:

  • Eerste graad, ouders of verzorgers
  • Tweede graad, broers, zussen en grootouders
  • Derde graad, ooms, tantes en overgrootouders
  • Vierde graad, neven, nichten, oudtantes en oudooms

Ziekte

Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.