Kinderen in groep 8 maken aan het eind van het schooljaar de overstap van het basisonderwijs (BO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Een bijzondere stap in hun leven waarbij een juiste schoolkeuze belangrijk is. Het basisschooladvies bepaalt bij welke scholen u samen met uw kind(eren) tijdens de open dagen kunt gaan kijken. Daarna volgt de periode van aanmelden en daadwerkelijke inschrijving. Via de website van BOVO Haaglanden kunt u alle informatie van dit schooljaar gemakkelijk bekijken.

Bij de totstandkoming van het basisschooladvies is er overleg tussen de groepsleerkracht(en) van groep 7 en 8, intern begeleiders en directie. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten uit het leerlingvolgsysteem (groep 6, 7 en 8), methode gebonden toetsen, werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens een extra informatieavond krijgt u als ouders informatie over de procedure die wij volgen. Na de kerstvakantie krijgt uw kind het schooladvies en het onderwijskundige rapport in een gesloten envelop mee en volgt een gesprek met de groepsleerkracht en intern begeleider. U heeft dan ook de gelegenheid uw zienswijze over het onderwijskundige rapport toe te voegen. Echter, het advies wat de basisschool geeft blijft leidend.

Hierna start de oriëntatie op een passende school voor het VO en de daadwerkelijke aanmelding. Als u extra ondersteuning nodig heeft bij het zoeken van een passende school of de aanmelding dan ondersteunen wij u hierin. Dit geldt ook wanneer uw zoon en/of dochter extra ondersteuning nodig heeft in het VO. De overdracht tussen BO en VO is digitaal en hiernaast is er vaak nog een mondelinge overdracht tussen BO en VO.

Als de Cito doorstroomtoets is afgenomen krijgen de kinderen deze uitslag inclusief leeswijzer mee naar huis. Is de score hoger dan volgt een heroverweging en passen we het advies aan. Het kan zijn dat er een reden is om dit niet te doen, dan is overleg noodzakelijk. Uiteraard is contact tussen de groepsleerkracht, kind en ouders in dit hele proces erg belangrijk.