Wat houdt passend onderwijs in en hoe wordt dit gerealiseerd op onze school?

1. Wat is passend onderwijs?

De meeste kinderen hebben bij het leren in meer of mindere mate hulp nodig. Binnen passend onderwijs wordt voor die hulp de term ondersteuning gebruikt. De wet passend onderwijs gaat er van uit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint.

De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. Dat kan hulp zijn die iedere school in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht bij het leren lezen of rekenen, of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Het kan ook gaan om andere vormen van ondersteuning. Dat gaat bijvoorbeeld over de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Bij het ingaan van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 werd de leerlinggebonden financiering (ook wel het ‘rugzakje’ genoemd) afgeschaft. De middelen, die werden besteed aan de hulp van leerlingen met een rugzakje, gingen op dat moment over naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

De gedachte daarachter is dat het geld dan efficiënter en effectiever kan worden ingezet. Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen plaatsvindt werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen. Obs De Zonnebloem valt onder het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) waarin alle scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk samenwerken.

Bekijk de animatie van het Ministerie van OC&W voor een korte samenvatting.

Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) ontwikkeld. Daarmee wordt voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) duidelijk wat de mogelijkheden van de school zijn voor de zogenaamde basisondersteuning en voor eventuele extra ondersteuning. Klik hier voor  SOP obs De Zonnebloem 2022 2023 of lees nog even verder.

2. Passend onderwijs in Den Haag

Passend onderwijs in de regio Haaglanden krijgt vorm op 3 niveaus:

2.1 Basisondersteuning

Door de school, o.a. met financiële steun van het samenwerkingsverband (SWV) en ondersteuning door de adviseur. Obs De Zonnebloem valt onder het bestuur van “De Haagse Scholen”. Dit bestuur ontvangt via het samenwerkingsverband SPPOH een bedrag voor de scholen en verdeelt dit verdelen tussen de scholen.

Elke school beschikt over een adviseur van het SWV en uren maatschappelijk werk. De adviseur kan ook de weg wijzen naar de juiste zorg.

Er wordt gewerkt op basis van onderwijsbehoeften van de leerlingen. Interventies die de school kan arrangeren zijn:

 • Collegiale consultatie
 • Inzet school maatschappelijk werk
 • Observaties, pedagogisch-didactisch onderzoek, gedragsonderzoek
 • Kortdurende inzet van expertise vanuit het speciaal onderwijs of een schoolbegeleidingsdienst als HCO etc.
 • Logopedie
 • Motorische remedial teaching
 • School video interactie begeleiding

2.2 Extra ondersteuning: intensieve arrangementen

 • Betrokken professionals zien dat het redelijk en begrijpelijk is dat deze school, met deze leerling(en), in deze groep, met deze leraar, deze ouders dit niet zelf hoeft te bekostigen.
 • Monitoring

2.3 Extra ondersteuning: toelaatbaarheid speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

 • School doet voorstel (goed inhoudelijk plan)
 • Besluit in het MDO (Multi disciplinair overleg)
 • Betrokkenheid van school voor speciaal basisonderwijs
 • Mediator indien niet unaniem
 • Monitoring weken

3. SOP en Passend onderwijs op obs De Zonnebloem

De uitvoering van het Passend Onderwijs op obs De Zonnebloem gebeurt volgens de afspraken die in onze regio zijn gemaakt (zie bovenstaand), maar ook vanuit onze missie en visie (zie schoolplan, schoolgids en schoolondersteuningsprofiel).

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze
ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra
ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,
lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl

Om zo goed mogelijk zorg te dragen voor passend onderwijs voor al onze leerlingen hebben wij veel eigen expertise in huis. Hieronder een korte samenvatting:

 • School Video Interactie Begeleiding:
  – Barbara Stevens
 • Intern begeleiders
  – Linda Verhoeven
  – Willy Anna Heida
 • Coaches:
  – Lara van Gool
  – Barbara Stevens
 • Gedragsspecialisten:
  – Kim Mos
 • Taalcoördinator, leerspecialist en remedial teaching:
  – Rosalie van Amstel
 • De Vreedzame School & Rots en water:
  – Jantine Wauters
 • Afname Pedagogisch Didactisch Onderzoek:
  – Linda Verhoeven
 • Kindercoach:
  – Lara van Gool
 • Reken coördinator:
  – Melissa Vrolijk
 • HB coördinator:
  – Jennemieke van den Beemt
 • Motorische remedial teaching:
  – Ben Bor en Anne-Marie Schutte
 • Onderwijsassistenten

Externe partijen waar wij op dit gebied mee samenwerken zijn:

 • Maatschappelijk werk +
 • HCO (een schoolbegeleidingsdienst)
 • Kinderfysiotherapeut

Heeft u vragen over passend onderwijs op obs De Zonnebloem, neem dan contact op met de directie.