Procedure PO-VO

Beschrijving van de procesgang overstap po-vo voor ouders

1. De totstandkoming van het basisschooladvies

Het basisschooladvies (BSA) is gebaseerd op:

Leerling kenmerken:

 • Werkhouding
 • Sociaal-emotioneel
 • Thuissituatie
 • Karakter 

Test en toets gegevens:

 • Methode toetsen
 • Didactische toetsen
 • CITO LOVS scores

Visie basisschool

2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies

In oktober is er een speciale ouderavond voor de groepen 8. Er wordt ingegaan op de toets zelf, de interpretatie ervan en de vervolgstappen.

In de eerste week van januari is er overleg over het advies. Hierbij worden de gegevens van de leerling kenmerken, test en toets gegevens en de uitstroomperspectieven vanaf eind groep 6 meegenomen. De uitstroomperspectieven worden elke keer besproken door de leerkracht van de desbetreffende groepen, intern begeleider van groep 6-7-8 en directeur.

Het eindadvies wordt besproken door:

 • Intern begeleider bovenbouw
 • Leerkrachten groep 7 en 8
 • Directeur 

Een ieder maakt vooraf zijn of haar advies op en dit wordt dan besproken. Is er unanieme overeenkomst dan wordt het advies definitief. Is er geen eenduidig advies dan wordt dit uitvoerig besproken. In januari krijgt het kind het advies voor het voortgezet onderwijs mee in een gesloten envelop welke in de zelfde week wordt besproken met de ouders.

Alle kinderen doen de eindtoets Basis of de eindtoets Niveau. Voor de kinderen die in aanmerking komen voor Praktijk Onderwijs (PRO) en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) wordt in november de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) afgenomen.

Tevens krijgen ze een kopie van het onderwijskundig rapport en eventueel de bijbehorende bijlagen. Indien ouders op- of aanmerkingen hebben kunnen ze terecht bij de betrokkenen. In het onderwijskundig rapport staat:

 • Het basisschooladvies
 • Contactgegevens leerling
 • Leervordering en cognitieve capaciteiten
 • Ontwikkeling en gedrag
 • Zorgplicht en begeleiding
 • Eindtoets
 • Gegevens ouder(s)/ verzorger(s)
 • Documenten en bijlagen

3. Communicatie met het vo

Om de kinderen uit groep 8 een beeld te geven van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs, kan groep 8 elk jaar een aantal scholen bezoeken. Daarnaast krijgen de kinderen en de ouders informatie over het voortgezet onderwijs en kunnen de ouders met hun kind de voorlichtingsdagen bezoeken die scholen organiseren.
Het voortgezet onderwijs krijgt van de basisschool bij aanmelding via de ouders het basisschooladvies in januari, de citoscore in mei en aanvullende informatie die nodig is. Basisschooladvies is leidend en de scholen mogen geen aanvullende toetsing eisen of leerlingen zelf toetsen. Bij vragen gaat het VO in gesprek met ons.
De basisschool ontvangt direct bericht van de aanmelding op het VO. Via BOVO-digitaal, het digitaal overdrachtssysteem van het onderwijskundig rapport, kan de VO-school het onderwijskundig rapport bekijken.

4. Eindtoets

De CITO-eindtoets wordt verspreid over drie dagen. Het is multiple choice en taken worden in de vooraf gestelde volgorde gemaakt. De Cito-toets bestaat uit rekenen en taal. We doen ook mee met wereldoriëntatie. Dit is laatste is facultatief.

Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Grammatica (ontleding en taalverzorging)
 • Woordenschat 

Bij rekenen komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden

Bij wereldoriëntatie komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Ruimte (aardrijkskunde)
 • Tijd (geschiedenis)
 • Natuur en techniek
 • Mens en samenleving

De CITO-eindtoets kan worden gemaakt op:

 • Basisniveau
 • Niveautoets

Als advies en CITO-eindscore niet overeenkomen volgen de volgende acties:

 • Er volgt geen bijstelling als CITO-eindtoets lager is dan het schooladvies.
 • Is de CITO-eindtoets hoger dan het schooladvies dan volgt er een heroverweging:
  - De school kan besluiten het schooladvies aan te passen, maar dit is niet verplicht, ook gelet op de andere aspecten van het advies. Dit wordt wel gecommuniceerd met de ouders. 
  - Bij vragen gaat de vo school in gesprek met de po school of andersom.

BELANGRIJKE DATA

01-09-2016 VO scholen publiceren hun SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL op hun website
03-10-2016 PO scholen vermelden op hun eigen website hoe het proces van overgang van PO naar VO verloopt
25-10-2016 Voorlichtingsavond ouders groep 8
01-11-2016 Toelatingscriteria, voorrangregels en aantal lesplaatsen op de website van de VO school t/m 13-01-2017 Opstellen basisschooladviezen en invullen OKR
13-01-2017 Aanmeldingsformulieren en OKR voor LWOO-, PrO- en zorgleerlingen
03-02-2017 Alle OKR’s ingevuld en uitreiking aanmeldingsformulieren
17 + 18-01-2017 Adviesgesprekken ouders
09-01 t/m 10-03-2017 Oriëntatieperiode V.O.; informatie dagen c.q. avonden
28-01 t/m 17-02-2017 1e aanmeldingsperiode leerlingen met ondersteuningsbehoefte
28-01 t/m 24-03-2017 1e aanmeldingsperiode LWOO en PrO
28-01 t/m 24-03-2017 Behandelperiode pro-, lwoo-, kopklas en zorgleerlingen
18-02 t/m 24-03-2017 1e aanmeldingsperiode vmbo-havo-vwo
20-02 t/m 30-03-2017 Behandelperiode vmbo-havo-vwo
29-03-2017 Overzicht nog beschikbare plaatsen op het vo
31-03-2017 Ouders krijgen bericht van plaatsing en/of loting
31-03 t/m 13-04-2017 2e aanmeldingsperiode
20-04-2017 Bericht van toelating 2e aanmeldingsperiode
18+19+20-04-2017 CITO eindtoets
16-05 t/m 20-05-2017 CITO uitslag
19-05-2017 Verwerken CITO Eindtoets in POVO module van OT
16-05 t/m 26-05-2017 Mogelijke aanpassing basisschooladvies
07-06 of 21-06-2017 Uitwisselingsmarkt BO - VO
28-06 t/m 30-06-2017 Kennismakingsdagen op nieuwe VO-school