Nieuws

Passend onderwijs

22-01-2017 Door Eddy van der Heiden

Wat houdt Passend onderwijs in en hoe wordt dit gerealiseerd op onze school?

1. Wat is passend onderwijs?

De meeste kinderen hebben bij het leren in meer of mindere mate hulp nodig. Binnen passend onderwijs wordt voor die hulp de term ondersteuning gebruikt. De wet passend onderwijs gaat er van uit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. Dat kan hulp zijn die iedere school in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht bij het leren lezen of rekenen, of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Het kan ook gaan om zwaardere vormen van ondersteuning. Dat gaat bijvoorbeeld over de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Bij het ingaan van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 werd de leerlinggebonden financiering (ook wel het ‘rugzakje’ genoemd) afgeschaft. De middelen, die werden besteed aan e rugzakjes, gingen op dat moment over naar nieuwe samenwerkingsverbanden. De gedachte daarachter is dat het geld dan efficiënter en effectiever kan worden ingezet. Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen plaatsvindt werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen. De Zonnebloemschool valt onder het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) waarin alle scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk samenwerken.

Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld. Daarmee wordt voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) duidelijk wat de mogelijkheden van de school zijn voor de zogenaamde basisondersteuning en voor eventuele extra ondersteuning.

2. Passend onderwijs in Den Haag

Passend onderwijs in de regio Haaglanden krijgt vorm op 3 niveaus:

1.Basisondersteuning

Door de school, o.a. met financiële steun van het samenwerkingsverband [SWV] en ondersteuning door de adviseur. De Zonnebloemschool valt onder het bestuur van “De Haagse Scholen”. Dit bestuur ontvangt via het samenwerkingsverband SPPOH een aanzienlijk bedrag voor de scholen: een vaste voet van € 7.000,00 en € 110,95 per leerling. Het bestuur mag dit verdelen tussen de scholen. Onze school heeft in 2016 € 36.056,- ontvangen.

Elke school beschikt over een adviseur van het SWV en uren maatschappelijk werk. De adviseur kan ook de weg wijzen naar de juiste zorg.

Er wordt gewerkt op basis van onderwijsbehoeften van de leerlingen. Interventies die de school kan arrangeren zijn:

 • Collegiale consultatie
 • Inzet maatschappelijk werk
 • Observaties, pedagogisch-didactisch onderzoek, gedragsonderzoek
 • Kortdurende inzet van expertise vanuit het speciaal onderwijs of een schoolbegeleidingsdienst als HCO etc.
 • Logopedie
 • Motorische remedial teaching
 • School video interactie begeleiding

2. Extra ondersteuning: intensieve arrangementen

 • Betrokken professionals zien dat het redelijk en begrijpelijk is dat deze school, met deze leerling(en), in deze groep, met deze leraar, deze ouders dit niet zelf hoeft te bekostigen.
 • Monitoring

3. Extra ondersteuning: toelaatbaarheid speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

 • School doet voorstel (goed inhoudelijk plan)
 • Besluit in het MDO (Multi disciplinair overleg)
 • Betrokkenheid van school voor speciaal basisonderwijs
 • Mediator indien niet unaniem
 • Monitoring weken

3. Passend onderwijs op de Zonnebloemschool

De uitvoering van het Passend Onderwijs op de Zonnebloemschool gebeurt volgens de afspraken die in onze regio zijn gemaakt (zie bovenstaand), maar ook vanuit onze missie en visie. (zie ons schoolplan en schoolgids). Om zo goed mogelijk zorg te dragen voor passend onderwijs voor al onze leerlingen hebben wij veel eigen expertise in huis.

 • School Video Interactie Begeleiding:
  - Barbara Stevens
 • Specialist Beeld denken:
  - Marian van Dijck 
 • Intern begeleiders
  - Onderbouw: Linda Verhoeven
  - Middenbouw: Annemarie IJzendoorn
  - Bovenbouw: Hannie van Zonneveld
 • Coaches:
  - Lara van Gool
  - Barbara Stevens 
 • Gedragsspecialisten:
  - Kim Mos
  - Monique Scholtens
 • Taalcoördinator, leerspecialist en remedial teaching:
  - Rosalie van Amstel
 • Mindfullness:
  - Hannie van Zonneveld
  - Jantine Wauters
 • Afname Pedagogisch Didactisch Onderzoek:
  - Hannie van Zonneveld
 • Kindercoach:
  - Lara van Gool
 • Rots & Water:
  - Jantine Wauters
  - Kirsten van Overzee
 • Reken coördinator:
  - Bas van der Wildt
 • Hoogbegaafden coördinator:
  - Jennemieke van den Beemt
 • Motorische remedial teaching:
  - Kirsten van Overzee
 • Onderwijsassistent:
  - Tanja den Reijer

Externe partijen waar wij op dit gebied mee samenwerken zijn:

 • Maatschappelijk werk +
 • HCO (een schoolbegeleidingsdienst)
 • Kinderfysiotherapeut

Heeft u vragen over passend onderwijs op de Zonnebloemschool, neem dan contact op met de directie.