Stichting De Zonnebloem

Stichting De Zonnebloemschool maakt het mogelijk

De stichting is in het jaar 2000 begonnen met een actieve wervingscampagne onder ouders en verzorgers van leerlingen van de Zonnebloemschool, met als doel de aanschaf van extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk te maken (gebaseerd op artikel 2 van de statuten). De stichting houdt zich bezig met de organisatie van activiteiten, die direct of indirect fondsen opleveren voor school. Bij deze activiteiten worden altijd leerlingen en ouders betrokken. Enkele voorbeelden van succesvolle activiteiten in de afgelopen jaren zijn:

 • Tweejaarlijks dansfeest voor de ouders
 • Sponsorloop
 • Wie kweekt de hoogste zonnebloem?
 • Verkoop van “Zonnebloemwijn”
 • De actie “Ren met pret voor nog een I-pad’

Naast dergelijke terugkerende activiteiten, zijn we steeds op zoek naar nieuwe initiatieven die ouders, bedrijven en andere instellingen kunnen motiveren een steentje bij te dragen aan de aanschaf van allerlei leermidddelen voor de school.   

Wat doet de school met het geld?  

Teveel om op te noemen! De school heeft namelijk een enorme verlanglijst; van niveauleesboekjes tot muziekinstrumenten, van breukenrekensetjes tot CD-spelers, van materiaal voor zelfstandig werken tot kleuterwinkeltje en van Bosatlassen tot stempelsets, van extra i-Pads tot het opknappen van het schoolplein enz. Bovendien is er een constante behoefte aan investeringen in computers en educatieve software.   

De stichting en de school  

De school is vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting door directeur Eddy van der Heiden. De verantwoordelijkheid van de wijze waarop de gelden, die de school van de stichting ontvangen heeft, besteed worden, ligt bij de schooldirectie.  

Donatie of sponsoring?  

Donaties, schenkingen en giften worden veelal gedaan uit ideële overweging. Er is dan geen tegenprestatie. Bij sponsoring wordt meestal wel gerekend op een tegenprestatie in de vorm van reclame of een naamsvermelding. In 1997 is er met relevante onderwijsorganisaties en het ministerie van OCW een convenant opgesteld met uitgangspunten voor de manier waarop (basis)scholen op verantwoorde en zorgvuldige wijze sponsoring kunnen inzetten. De Zonnebloemschool onderschrijft dit convenant met als voornaamste punten:

 • Sponsoring mag niet de inhoud of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden of strijdig zijn met taken van en eisen aan de school. 
 • In leermaterialen mag geen reclame voor de sponsor voorkomen.
 • De school en het onderwijs mogen niet afhankelijk worden van de sponsor.

Wanneer een mogelijkheid tot sponsoring zich aandient, zal de stichting, hetgeen de sponsor aanbiedt, nauwkeurig toetsen aan de uitgangspunten van het convenant, uiteraard samen met de directie en MR. De stichting keert zich af van directe en ongewenste commerciële invloed op lesmaterialen of leerlingen als gevolg van sponsoring.  

Wilt u meedoen?  

Daar zouden we heel blij mee zijn. U kunt als ouder, zelfstandig ondernemer of via uw werkgever eenmalig of regelmatig een bedrag naar keuze storten. Ieder bedrag is welkom!  

Rekeningnummer  

Het ABN-AMRO bankrekeningnummer van de stichting is: 56.12.73.979 ten name van Stichting De Zonnebloemschool te Den Haag. Voor informatie over eventuele fiscale aftrekbaarheid van uw schenkingen, kunt u terecht bij de penningmeester van de stichting.  

Stichting De Zonnebloemschool  
Hyacinthweg 5
2565 RE Den Haag  

Voor nadere informatie, vragen of tips kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden van de stichting:  

 • Voorzitter: Leonie Hazebroek
 • Penningmeester: Rob Hols
 • Leden: Rob Luttekes, Pauline Schildkamp, Janine Vink, Esther Lugthart, Berthe Schipper, Peter van Leeuwen (leerkracht)