Stichting De Zonnebloemschool

 

Stichting De Zonnebloemschool maakt het mogelijk

 

Klik hier voor de geheel vernieuwde website van Stichting De Zonnebloemschool voor meer informatie.

 

Donatie of sponsoring?  

Donaties, schenkingen en giften worden veelal gedaan uit ideële overweging. Er is dan geen tegenprestatie. Bij sponsoring wordt meestal wel gerekend op een tegenprestatie in de vorm van reclame of een naamsvermelding. In 1997 is er met relevante onderwijsorganisaties en het ministerie van OCW een convenant opgesteld met uitgangspunten voor de manier waarop (basis)scholen op verantwoorde en zorgvuldige wijze sponsoring kunnen inzetten. Obs De Zonnebloem onderschrijft dit convenant met als voornaamste punten:

  • Sponsoring mag niet de inhoud of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden of strijdig zijn met taken van en eisen aan de school. 
  • In leermaterialen mag geen reclame voor de sponsor voorkomen.
  • De school en het onderwijs mogen niet afhankelijk worden van de sponsor.

Wanneer een mogelijkheid tot sponsoring zich aandient, zal de stichting, hetgeen de sponsor aanbiedt, nauwkeurig toetsen aan de uitgangspunten van het convenant, uiteraard samen met de directie en MR. De stichting keert zich af van directe en ongewenste commerciële invloed op lesmaterialen of leerlingen als gevolg van sponsoring.  

Wilt u meedoen?  

Daar zouden we heel blij mee zijn. U kunt als ouder, zelfstandig ondernemer of via uw werkgever eenmalig of regelmatig een bedrag naar keuze storten. Ieder bedrag is welkom!  

Rekeningnummer  

Het ABN-AMRO bankrekeningnummer van de stichting is: 56.12.73.979 ten name van Stichting De Zonnebloemschool te Den Haag. Voor informatie over eventuele fiscale aftrekbaarheid van uw schenkingen, kunt u terecht bij de penningmeester van de stichting.  

Stichting De Zonnebloemschool  
Hyacinthweg 5
2565 RE Den Haag  

Voor nadere informatie, vragen of tips kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden van de stichting:  

  • Voorzitter: Leonie Hazebroek
  • Penningmeester: Rob Hols
  • Leden: Rob Luttekes, Pauline Schildkamp, Janine Vink, Esther Lugthart, Berthe Schipper, Peter van Leeuwen (leerkracht)