Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van De Haagse Scholen, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to plan’).

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om overzicht te krijgen van onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan is daarmee ook een verantwoordingsdocument (fase ‘to do’) naar de overheid.

Download het schoolplan:

Schoolplan obs De Zonnebloem 2019-2023.pdf