7. Schooltijden, vakantierooster en verlofregeling

7. Schooltijden, margedagen, vakantierooster en verlofregeling

7.1 Schooltijden
De groepen 1 t/m 8 hebben de volgende schooltijden:

 • 08:45-12:00 uur (ma-di-do-vr)
 • 13:00-15:00 uur (ma-di-do-vr)
 • 08:45-12:30 uur (woensdag)

De voordeur gaat vanaf 08:30 uur open en om 08:45 uur starten de lessen.Tijdens schooluren kan alleen ingang nr. 5 gebruikt worden.

7.2.1  Margedagen 2020-2021

Per jaar wordt, in overleg met DHS en de inspectie, berekend hoeveel marge-uren wij kunnen en mogen inzetten. In het kader van de nieuwe schooltijdenwet hebben de groepen 1 t/m 8 minimaal 940 lesuren per jaar. Deze marge-uren worden gebruikt voor een marge/studiedagen, de kinderen zijn op een margedag vrij.

De margedagen voor het schooljaar 2020-2021:

 • 14-09-2020 studiedag
 • 16-10-2020 margedag groep 1 t/m 8
 • 18-11-2020 margedag groep 8
 • 04-12-2020 middag vrij
 • 18-12-2020 middag vrij
 • 20-01-2021 margedag alleen voor groep 1 en 2
 • 10-02-2021 margedag alleen voor groep 3 t/m 7
 • 24-03-2021 studiedag
 • 23-06-2021 margedag groep 1 t/m 8
 • 16-07-2021 middag vrij

Het vakantierooster staat hieronder.
Welke vakantie                                                                                                                Wanneer?

Prinsjesdag 15 september 2020
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

 

7.4 Verlofregeling

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Voor maximaal 10 dagen per jaar beslist de schooldirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden. Onderstaand wordt uitgelegd in welke gevallen vrijstelling kan worden aangevraagd/verleend. Waar in de tekst de term ‘ouders’ wordt gebruikt wordt ook bedoeld de wettelijke vertegenwoordigers c.q. verzorgers van de leerling.

Soorten vrijstelling en per vrijstellingsgrond gelden de volgende richtlijnen:

Vakantie
Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie zal worden afgewezen. Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen. 
Godsdienst/levensovertuiging
Voorbeelden zijn Offerfeest, Suikerfeest, Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 1 dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging (“Wij vinden het belangrijk dat …”). 
Gewichtige omstandigheden
Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (zie hieronder) wordt ruimhartig toegekend (geen maximale termijn, > 10 dagen ter beoordeling Leerplicht). Als bewijs kan een doktersverklaring, waaruit ernstige ziekte blijkt, worden gevraagd. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad maximaal 5 schooldagen; in de 2e graad maximaal 2 schooldagen en in de 3e of 4e graad maximaal 1 schooldag. Bij overlijden in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. Als bewijs kan een rouwkaart of (achteraf) een kopie van de akte van overlijden worden gevraagd. Bij een huwelijk voor verwantschap t/m de 3e graad bedraagt het toe te kennen verlof in Nederland 1-2 schooldagen en in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Als bewijs kan een rouwkaart of (achteraf) een kopie van de trouwakte worden gevraagd. Bij een (huwelijks)jubileum (12½, 25, 40, 50 en 60 jaar) voor verwantschap tot en met de 2e graad maximaal 1 schooldag. Overzicht graden van verwantschap:
- Eerste graad, ouders of verzorgers
- Tweede graad, broers, zussen en grootouders
- Derde graad, ooms, tantes en overgrootouders
- Vierde graad, neven, nichten, oudtantes en oudooms 
Ziekte
Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Procedure
Ouders doen een verzoek om vrijstelling tijdig en schriftelijk of per e-mail. Leerplicht Den Haag houdt een ruime termijn van 8 weken tevoren aan. Een aanvraag voor een huwelijk is qua termijn natuurlijk iets anders dan een aanvraag wegens ziekte, gewichtige omstandigheden of een begrafenis. Op een verzoek tot maximaal 10 dagen per jaar wordt schriftelijk of per e-mail beslist door de directeur.