3. Onderwijskundige informatie

3.1 DE KADERS VANUIT ONZE MISSIE EN VISIE

Leren zien we als het begeleiden van de leerlingen in hun sociale, emotionele, culturele en cognitieve ontwikkeling vanuit basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.

Leren gebeurt vanuit intrinsieke motivatie

  • De leerlingen ontwikkelen zich in een rijke, krachtige leeromgeving die uitdaagt tot leren.
  • We gaan uit van de mogelijkheden, interesses en talenten van de leerlingen.

Leren gebeurt met behulp van de 21e -eeuwse vaardigheden

  • We leren de leerlingen probleemoplossend en creatief denken.
  • We stimuleren een onderzoekende houding door de leerlingen kritisch te leren denken en informatie vanuit verschillende perspectieven te leren bekijken.
  • We werken met een ruim aanbod aan analoge en digitale leermiddelen om het leren te ondersteunen en te verrijken. We leren de kinderen hier verantwoord mee om te gaan.
  • Door aandacht aan burgerschap te besteden stimuleren we het sociaal en cultureel bewustzijn.
  • We leren van en met elkaar.

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk

  • De leerlingen leren keuzes te maken op basis van veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.
  • De kinderen sturen het eigen leerproces door middel van zelfregulatie van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • We streven naar een leerling gestuurde aanpak, waarbinnen kennisoverdracht en het inoefenen van algemene vaardigheden ook leerkracht gestuurd kunnen zijn.


Veranderingen dit schooljaar

We streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 8. Om dit te bereiken is er een gesprekscyclus nodig die doorloopt in het nieuwe jaar. Naar aanleiding van de evaluatie van de ouders en de leerkrachten hebben we de planning van de gesprekscyclus dit jaar daarom aangepast.

In de tweede, derde en vierde schoolweek vinden er startgesprekken plaats. In groep 1/2 en 2E is dit gesprek tussen ouders en leerkracht. Vanaf groep 3 zijn de kinderen bij het gesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek vertelt het kind over zichzelf en welke afspraken hij/zij met de vorige leerkracht heeft gemaakt voor dit schooljaar. Dit gesprek is aan het einde van het vorige schooljaar voorbereid tijdens het laatste reflectiegesprek.

Deze startgesprekken worden in plaats van de kennismakingsavond gevoerd. Deze komt vanaf groep 4 te vervallen en de informatie over het leerjaar wordt via Mijnschoolinfo gedeeld. Voor de onderbouw gaat de informatieavond wel door zoals voorheen.

In januari vindt de volgende gespreksronde plaats. Deze bestaat uit een reflectiegesprek tussen de leerkracht en het kind, gevolgd door een evaluatiegesprek met het kind, de ouders en de leerkracht. Dit geldt voor alle kinderen vanaf groep 2.

De laatste gespreksronde, in mei, bestaat alleen uit een reflectiegesprek tussen het kind en de leerkracht. Zij kijken samen terug op het afgelopen jaar en maken afspraken voor het komende schooljaar. Het jaar wordt zo afgesloten met de leerkracht en het kind. De ontwikkeling van het kind wordt weer opgepakt in het nieuwe schooljaar, waar u met uw kind en de nieuwe leerkracht in gesprek gaat over de ontwikkeling en de gemaakte afspraken voor de eerste periode in het nieuwe schooljaar.

Wanneer er zorgen zijn wordt u altijd uitgenodigd voor een gesprek. Indien u de leerkracht wil spreken kunt u natuurlijk zelf contact opnemen voor een afspraak.

Aan het einde van het jaar is een gesprek dus niet meer noodzakelijk. We laten op een later tijdstip nog weten hoe we een eventuele gespreksmogelijkheden aan het einde van het jaar, waar u op uw initiatief voor kan kiezen, gaan invullen.
De groep 2 kinderen uit de groepen 1/2 vormen hierop een uitzondering. Bij deze kinderen is het laatste evaluatiegesprek wenselijk, omdat de zij tijdens de eerste gespreksronde nog niet aanwezig. 

 

3.2 Het jonge kind obs De Zonnebloem

Bij ons op school vallen de kinderen in de groepen 1 t/m 3 onder het jonge kind. Conform onze missie en visie hebben wij voor het jonge kind een doorgaande lijn waarbij spelend leren centraal staat. Het jonge kind bij ons op De Zonnebloem krijgt de kans om zich al spelend, experimenterend, onderzoekend en verwonderend te ontwikkelen. Als jonge kinderen spelen doorlopen zij ongemerkt de volgende fases: inlevingsfase, belevingsfase en de verwerkingsfase.
Deze drie fases vormen samen spelend leren. In de eerste fase verkennen de jonge kinderen het materiaal of het probleem. In de belevingsfase gaan de kinderen met het materiaal gericht spelen, denk aan rollenspel of spel in de hoeken. In de verwerkingsfase leggen de kinderen uit wat ze hebben gemaakt, bedacht of hoe ze het probleem hebben opgelost. Op De Zonnebloem is spelend leren terug te zien tijdens het werken aan verschillende betekenisvolle thema’s. Binnen spelend leren en thematisch werken komen de sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve en motorische ontwikkeling aan bod. Bij het samenstellen van het aanbod zijn de SLO doelen het uitgangspunt. Het dagelijks aanbod wordt zo veel mogelijk afgestemd op het ontwikkelingsniveau, de belangstelling en de behoeften van de kinderen.

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters
Voor ouders die hun kind voor het eerst op obs De Zonnebloem brengen is er een intakegesprek. Na 6 weken school is er een voortgangsgesprek met de leerkracht.

Inloopmoment onderbouw
In de groepen 1/2 en 2E is er iedere dag een inloopmoment voor kinderen en ouders. In groep 3 zijn de ouders op maandag en donderdag welkom tijdens de inloop. Als de kinderen in de ochtend binnenkomen mogen zij een spelletje doen, iets laten zien aan de ouders, een boekje lezen of rondkijken. De ouders verlaten, bij het klinken van de bel, om kwart voor negen de school. Als de deur van de kleuteringang nog open is, kunt u deze uitgang nemen en anders kunt u via de hoofdingang de school verlaten. Vanwege de veiligheid wordt de kleuteringang kort na de bel gesloten. De kinderen kunnen tot negen uur spelen en werken. Daarna starten alle groepen in de kring. In de kring is er ruimte voor eigen inbreng van de kinderen, worden kringgesprekken gehouden, instructies gegeven, voorgelezen en de activiteiten voor die dag besproken.

Spel en beweging
Spel en beweging vindt voor de groepen 1/2 en 2E zowel buiten als in het speellokaal plaats. Zij hebben een eigen schoolplein achter de school. De groepen 3 spelen op het schoolplein aan de voorkant van de school. Twee keer per dag gaan de kinderen naar buiten of naar het speellokaal. In het speellokaal worden gym, spel-les en muzikale vorming of creatief spel gegeven. De doelen van spel en beweging zijn, naast de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek, het aanleren van sociale vaardigheden zoals rekening houden met elkaar, op je beurt wachten en samenwerken. In het speellokaal wordt afwisselend gebruik gemaakt van groot gymmateriaal (wandrek, banken, springkasten) en klein gymmateriaal (hoepels, ballen, pittenzakken). De kinderen gymmen in hun ondergoed en bij voorkeur op blote voeten. Het is prettig als de kinderen zichzelf kunnen aan- en uitkleden. De groepen 2E en 3 krijgen gym van een vakleerkracht in de grote gymzaal. De groepen 3 gymmen twee keer in de week en groep 2E één keer in de twee weken.

Ontwikkelingsmateriaal
In de klas werken de kinderen aan de hand van een keuzebord. Vaak kunnen de kinderen zelf activiteiten kiezen, maar soms worden er ook gerichte opdrachten gegeven aan kinderen individueel of aan een groepje. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende ontwikkelingsmaterialen. Mogelijkheden zijn daarbij:
• het spelen met bouw- en constructiemateriaal (blokkenhoek, blokkentafel, lego, enz.);
• het spelen met materiaal ter ontwikkeling van de fantasie en sociale vorming (water- of zandtafel, poppenhoek, poppenhuis);
• het werken met expressiemateriaal (verf, klei, krijt, potlood, ecoline, lijm, papier, enz.);
• Het werken met motorisch materiaal (zand, water, scheerschuim enz.)
• het werken met materiaal ten behoeve van de cognitieve ontwikkeling (lotto’s, puzzels, domino, kralen, mozaïek, tangram enz.).

Bevordering van gezond gedrag
Tijdens de lessen ter bevordering van gezond gedrag is er aandacht voor de verzorging van het lichaam (bijvoorbeeld na toiletbezoek doortrekken en handen wassen), gezonde eetgewoonten en gebitsverzorging. In deze lessen wordt ook aandacht besteed aan De Vreedzame School.

Feesten
We vieren regelmatig verschillende feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en het Zomerfeest. We besteden ook aandacht aan de feesten uit andere religies. Verder mag elk kind zijn/haar verjaardag vieren. De jarige wordt dan toegezongen in de kring en mag trakteren, zie 1.3.2.

iPads
Bij ons op school leren jonge kinderen werken met een iPad in een onderwijssituatie. De iPads worden ingezet als middel bij verschillende activiteiten of binnen een circuit.

Zelfstandigheid en eigenaarschap
Op De Zonnebloem vinden wij het belangrijk om de zelfstandigheid van kinderen zo veel mogelijk te bevorderen. Vanaf het moment dat een kind de basisschool binnenkomt wordt daaraan gewerkt (leren luisteren, zelf materialen pakken, zelf oplossingen bedenken, zelf je wensen kenbaar maken, jezelf aankleden, etc.). Ook kleuters doen volop mee aan de ontwikkeling van zelfstandig werken binnen onze school. Bij jonge kinderen bevorderen wij de zelfstandigheid door deze vaardigheden te oefenen tijdens dagelijkse routines, in de kring, door middel van spelletjes of tijdens de lessen van De Vreedzame School. Binnen ons onderwijs staat eigenaarschap centraal. In de groepen van de jonge kinderen worden ze betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Daarnaast wordt er tijdens het werken in de groepen gewerkt aan zelfregulerend leren. Jonge kinderen worden betrokken bij het ontwikkelen van thema’s, het inrichten van hoeken en het evalueren van deze activiteiten.

Observatiemethode KIJK
Bij de groepen 1/2 en 2E werken de leerkrachten met KIJK. Dit is een compleet en praktisch programma om de totale ontwikkelingen van de kinderen van 4 t/m 7 jaar in kaart te brengen. Door de kinderen regelmatig te observeren krijgen de leerkrachten een goed inzicht waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling en wat voor het kind de volgende stap is. De doelen van Kijk zijn:
• Kinderen gericht observeren;
• De ontwikkeling van kinderen registreren;
• Onderwijsbehoeften bepalen;
• Gesprekken voeren met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren);
• Voor leerlingen in groep 2 rapporten op maat maken.

3.2.1   Groep 2E en groep 3
Een kleuter komt op 4-jarige leeftijd op school en blijft ongeveer 2 jaar bij de kleuters. Daarna gaat het kind naar groep 3. Of een kind doorgaat naar groep 3 wordt door de leerkrachten en intern begeleiders bepaald op basis van observaties volgens het leerlingvolgsysteem KIJK en eventueel het schoolrijpheidsprotocol. De communicatie naar de ouders over de overgang naar groep 2E of 3 is als volgt:

• Leerlingen die voor 1 januari 4 jaar zijn geworden gaan na het eerste schooljaar naar groep 2.
• Leerlingen uit groep 2 die jarig zijn vóór 1 oktober, gaan in principe naar groep 3.
• Leerlingen uit groep 2 die jarig zijn tussen 1 oktober en eind december gaan naar groep 2E.
• Leerlingen uit groep 1 die cognitief toe zijn aan meer uitdaging dan de combinatie groep 1/2 kan bieden, gaan ook naar groep 2E.

Bovenstaande mogelijkheden worden van tevoren altijd besproken met ouders. De uiteindelijke beslissing wordt door de school genomen. In februari worden de tussentijdse bevindingen besproken met de ouders. In juni wordt de definitieve beslissing genomen en besproken met de ouders.
Groep 2E
Het doel van groep 2E is een passend aanbod voor kinderen uit groep 1 die meer uitdaging nodig hebben en voor kinderen uit groep 2 die nog niet rijp zijn voor groep 3.
Indeling groep 3
Bij de indeling van de groepen 3 komen de leerlingen uit vijf kleutergroepen. We streven ernaar twee evenwichtige groepen 3 te maken. Het is van belang een goede verdeling te maken qua leeftijd, aantal jongens en meisjes, gedrag en eventuele extra hulp die kinderen nodig hebben. In juni worden de ouders geïnformeerd over de indeling van de groepen en gaan de kinderen als nieuwe groep 3 wennen bij de nieuwe leerkracht.
Afsluiting van het schooljaar
Aan het eind van het schooljaar wordt er vaak een activiteit gepland door ouders om het schooljaar af te sluiten. Als school willen wij benadrukken dat dit geheel vrijwillig is en als er kosten aan verbonden zijn, vragen wij u deze zo laag mogelijk te houden.