2. Nieuwe leerlingen

2.1 AANMELDING

Leerlingplafond

Het leerlingplafond is het maximaal aantal vierjarige leerlingen dat een school kan plaatsen in groep 1. Het leerlingplafond stelt de directie van de school jaarlijks vast, één jaar voor aanvang van het betreffende schooljaar. Het leerlingplafond bedraagt 60. Dit is het leerlingplafond voor het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019.

Toelatingsbeleid

Elke school hanteert toelatingscriteria. Dit zijn criteria waar de leerling aan dient te voldoen om toegelaten te worden. Wanneer de groep kinderen die voldoet aan de toelichtingscriteria groter is dan het leerlingplafond, past de school de voorrangregels toe waarbij de volgorde leidend is. De Zonnebloem kent de volgende criteria:

 1. Broertjes en zusjes van leerlingen die nog op school zitten. 
 2. Kinderen die wonen in de Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt
 3. Kinderen die door verhuizing in de Bomen- Bloemen- en Vruchtenbuurt komen. 
 4. Loting

Kinderen die aan die criteria voldoen, krijgen voorrang op kinderen die niet aan (alle) criteria voldoen. Wanneer er na toepassing van de toelatingscriteria en voorrangsregels nog te veel aanmeldingen zijn of binnen de voorrangsregels te veel aanmeldingen zijn, kunnen de lesplaatsen onder de overgebleven groep kinderen worden verdeeld middels een loting.

Aanmelden bij De Zonnebloemschool

U kunt uw aanmelding indienen door schriftelijk aan te melden voor toelating. Bij de aanmelding dient ook te worden aangegeven of ook bij andere scholen om toelating is verzocht en zo ja, bij welke scholen. Men mag het kind ook aanmelden bij meerdere scholen.

Op grond van een aanmelding moet de school binnen zes weken besluiten over de toelating van de leerling. Hiervoor maken we een afspraak voor een intakegesprek om op die manier de aansluiting goed te laten verlopen. Tijdens het intakegesprek worden de wendagen afgesproken en volgt een korte kennismaking met de leerkracht.
Na een positieve toelating komt de inschrijving op de school. Aanmelden kan vanaf de dag dat het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt.
Ouders kunnen wel hun interesse kenbaar maken aan een school door een “vooraanmelding”. Er moet wel een schriftelijke aanmelding volgen als het kind drie jaar is.

Wennen

Voordat uw kind vier jaar wordt, kunt u van de gelegenheid gebruikmaken uw kind te laten wennen. Dit kan voor kleuters die 3 jaar en 10 maanden oud zijn gedurende 5 dagen voor hun 4e verjaardag. Dit betekent niet dat zij 10 halve dagen mogen wennen. Het maximum blijft 5 ongeacht het aantal uren. Omdat de kleuterklassen aan het eind van het schooljaar erg vol zitten, laten we de nieuwe kinderen die in juni/ juli jarig zijn na de grote vakantie pas komen.

Verandering van school

Verandert het kind tussentijds van school dan ontvangt de Zonnebloemschool een uitschrijfformulier en een onderwijskundig rapport van de vorige school, zodat wij het leertraject kunnen voortzetten. Wij sturen dan een inschrijvingsformulier naar de vorige school. Er vindt een gesprek plaats en er volgt een rondleiding door de school. Het kind kan één of meerdere dagen meedraaien in de klas en de leerkracht observeert het kind. Mocht er geen onderwijskundig rapport zijn, dan nemen we een instaptoets af om het niveau te bepalen en goed aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Na het bezoek volgt een gesprek en wordt bekeken of het kind wordt aangenomen. Wanneer een kind de Zonnebloemschool tussentijds verlaat maakt de leerkracht een onderwijskundig rapport op dat men kan inzien. Dit wordt naar de nieuwe school gestuurd met een uitschrijfformulier. De nieuwe school stuurt dan een kennisgeving van de
inschrijving naar de school.

2.2 PASSEND ONDERWIJS

Wat is passend onderwijs?

De meeste kinderen hebben bij het leren in meer of mindere mate hulp nodig. Binnen passend onderwijs wordt voor die hulp de term ondersteuning gebruikt. De wet passend onderwijs gaat er van uit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. Dat kan hulp zijn die iedere school in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht bij het leren lezen of rekenen, of een aanbod voor (hoog)begaafde kinderen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het kan ook gaan om zwaardere vormen van ondersteuning. Dat gaat bijvoorbeeld over de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Bij het ingaan van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 werd de leerlinggebonden financiering (ook wel het ‘rugzakje’ genoemd) afgeschaft. De middelen, die werden besteed aan e rugzakjes, gingen op dat moment over naar nieuwe samenwerkingsverbanden. De gedachte daarachter is dat het geld dan efficiënter en effectiever kan worden ingezet. Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen plaatsvindt werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen. De Zonnebloemschool valt onder het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) waarin alle scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk samenwerken.

Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld. Daarmee wordt voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) duidelijk wat de mogelijkheden van de school zijn voor de zogenaamde basisondersteuning en voor eventuele extra ondersteuning.

Passend onderwijs in Den Haag

Passend onderwijs in de regio Haaglanden krijgt vorm op 3 niveaus:

Basisondersteuning

Door de school, o.a. met financiële steun van het samenwerkingsverband [SWV] en ondersteuning door de adviseur. De Zonnebloemschool valt onder het bestuur van “De Haagse Scholen”. Dit bestuur ontvangt via het samenwerkingsverband SPPOH een aanzienlijk bedrag voor de scholen: een vaste voet van € 7.000,00 en € 110,95 per leerling. Het bestuur mag dit verdelen tussen de scholen. Onze school heeft in 2016 € 36.056,- ontvangen.

Elke school beschikt over een adviseur van het SWV en uren maatschappelijk werk. De adviseur kan ook de weg wijzen naar de juiste zorg. Er wordt gewerkt op basis van onderwijsbehoeften van de leerlingen. Interventies die de school kan arrangeren zijn:

 • Collegiale consultatie
 • Inzet maatschappelijk werk
 • Observaties, pedagogisch-didactisch onderzoek, gedragsonderzoek
 • Kortdurende inzet van expertise vanuit het speciaal onderwijs of een schoolbegeleidingsdienst als HCO etc.
 • Logopedie
 • Motorische remedial teaching
 • School video interactie begeleiding

Extra ondersteuning: intensieve arrangementen

Betrokken professionals zien dat het redelijk en begrijpelijk is dat deze school, met deze leerling(en), in deze groep, met deze leraar, extra ondersteuning behoeven.

Extra ondersteuning: toelaatbaarheid speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

 • School doet voorstel (goed inhoudelijk plan)
 • Besluit in het MDO (Multi disciplinair overleg)
 • Betrokkenheid van school voor speciaal basisonderwijs
 • Mediator indien niet unaniem
 • Monitoring weken

Passend onderwijs op de Zonnebloemschool

De uitvoering van het Passend Onderwijs op de Zonnebloemschool gebeurt volgens de afspraken die in onze regio zijn gemaakt (zie bovenstaand), maar ook vanuit onze missie en visie. (zie ons schoolplan en schoolgids).

Om zo goed mogelijk zorg te dragen voor passend onderwijs voor al onze leerlingen hebben wij veel eigen expertise in huis.

 • School Video Interactie Begeleiding: Barbara Stevens
 • Specialist Beeld denken: Marian van Dijck 
 • Intern begeleiders
  - Onderbouw: Linda Verhoeven
  - Middenbouw: Annemarie IJzendoorn
  - Bovenbouw: Hannie van Zonneveld
 • Coaches:
  - Lara van Gool
  - Barbara Stevens
  - Jennemieke van den Beemt 
 • Gedragsspecialisten:
  - Kim Mos
  - Monique Scholtens
 • Remedial teaching en Leerspecialist: Rosalie van Amstel
 • Mindfullness:
  - Hannie van Zonneveld
  - Jantine Wauters
 • Afname Pedagogisch Didactisch Onderzoek: Hannie van Zonneveld
 • Kindercoach: Lara van Gool
 • Teamcoach: Jennemieke van den Beemt
 • Rots & Water:
  - Jantine Wauters
  - Kirsten van Overzee
 • Reken coördinator: Bas van der Wildt
 • Taal coördinator: Rosalie van Amstel
 • Hoogbegaafden/ leerspecialist talentontwikkeling: Jennemieke v.d.Beemt
 • Motorische remedial teaching: Kirsten van Overzee
 • Onderwijsassistent: Tanja den Reijer

Externe partijen waar wij op dit gebied mee samenwerken zijn:

 • Maatschappelijk werk +
 • HCO (een schoolbegeleidingsdienst)
 • Kinderfysiotherapeut

Heeft u vragen over passend onderwijs op de Zonnebloemschool, neem dan contact op met de directie.

Onderdeel van