5. Communicatie en ouderbetrokkenheid

5.1      Communicatie en ouderbetrokkenheid

Duidelijke communicatie tussen de school en de ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. En behalve aan duidelijkheid hechten wij ook waarde aan efficiënte communicatie. Communicatie kan zowel mondeling, telefonisch of vanaf 1 maart met Social Schools.

Wanneer ouders/verzorgers informatie altijd via hetzelfde kanaal ontvangen wordt er geen informatie meer gemist. Alle informatie bevindt zich op één plek en kan teruggevonden worden. Om dit te bereiken hebben wij, met toestemming van de MR, besloten met Social Schools te werken. De applicatie  is goedgekeurd voor de nieuwe privacywet (AVG).
Heeft u vragen over uw inloggegevens of koppelcode, dan kunt u contact opnemen met de administratie of een e-mail sturen naar info@zonnebloem-denhaag.nl.

mijnschoolinfo.jpg

 

 

 

 

 

5.2      Ouderbetrokkenheid

Ouders en kinderen zijn erg betrokken bij onze school. Zo hebben wij een leerlingenraad die met ons meedenkt over dingen die wij kunnen verbeteren. Hiernaast hebben wij een zeer actieve ouderraad en medezeggenschapsraad, zo denken ouders mee in de school en ondersteunen ze ons waar mogelijk. Ook is er nog een Stichting de Zonnebloemschool die al bijna 20 jaar actief is en als doel heeft om extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk te maken.

5.2.1    Stichting Ouderraad obs De Zonnebloem

De Ouderraad heeft een eigen pagina op onze website, klik hier.

5.2.2    Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van obs De Zonnebloem zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze kinderen leren en zich ontplooien, steeds verder te optimaliseren.

De MR is het instemmings- en adviesorgaan van de school en heeft als taak om het beleid van de school te toetsen. Ook kan de MR het initiatief nemen om voorstellen tot verbetering te doen, op welk terrein dan ook. In de MR komen alle belangrijke zaken die met de school te maken hebben aan de orde zoals de lesmethoden, de toetsen, de overblijf en schooltijden, het zorgplan, de schoolgids, de huisvesting, de ICT en de schoonmaak.
Kijk voor meer informatie hier.

5.2.3    Stichting De Zonnebloemschool
 
Zie je ze wel eens staan? Die ouders die achter een tafeltje wijn of kalenders staan te verkopen? Van wie je weet dat ze ‘iets’ voor school doen, maar wat het nu is dat weet je niet precies? Dat zijn de ouders van Stichting De Zonnebloemschool, ook wel de Schoolstichting genoemd.

De stichting is al bijna 20 jaar actief en heeft als doel om extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk te maken. Denk daarbij aan muziekinstrumenten, stempelsets maar ook extra iPads. Zo heeft de Stichting na een inbraak 17 nieuwe iPads gedoneerd aan de klassen om de schade een beetje te verzachten.

Wat doet de StdZ allemaal? Nieuwsgierig, kijk dan even op de website


5.3       Privacy, wij gaan voor veilig en vertrouwd

U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft privacy beleid geformuleerd met als kernpunten:

We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan;
We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie;
We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken;
We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie).

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy reglement. Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de 5 gouden regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacy gevoelige gegevens. Deze folders, alsmede het privacy reglement van De Haagse Scholen kunt u op school opvragen.

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de PO raad, welke deel uitmaakt van het PO raad privacy convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten.

Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) datalek gecoördineerd.
Door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 zullen o.a. alle bestaande bewerkersovereenkomsten moeten worden herzien. Het bestuur van De Haagse Scholen heeft een kwartiermaker aangesteld ten behoeve van de implementatie van de AVG.

Speerpunten hierbij zijn de actualisatie van bestaand beleid en reglementen in relatie tot de AVG en het onderzoeken van risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.
Op de website van De Haagse Scholen http://www.dehaagsescholen.nl/privacy-statement vindt u het privacy statement met verdere informatie.