5. Communicatie en ouderbetrokkenheid

5.1      Communicatie en ouderbetrokkenheid

Duidelijke communicatie tussen de school en de ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. En behalve aan duidelijkheid hechten wij ook waarde aan efficiënte communicatie.
Communicatie kan zowel mondeling, telefonisch of via de applicatie Mijnschoolinfo.

Wanneer ouders/verzorgers informatie altijd via hetzelfde kanaal ontvangen wordt er geen informatie meer gemist. Alle informatie bevindt zich op één plek en kan teruggevonden worden. Om dit te bereiken hebben wij, met toestemming van de MR, besloten dit schooljaar te gaan werken met Mijnschoolinfo. De applicatie Mijnschoolinfo is goedgekeurd voor de nieuwe privacywet (AVG).
Heeft u vragen over uw inloggegevens of koppelcode, dan kunt u contact opnemen met de administratie of een e-mail sturen naar info@zonnebloem-denhaag.nl.

mijnschoolinfo.jpg

 

 

 

 

 

5.2      Ouderbetrokkenheid

Ouders en kinderen zijn erg betrokken bij onze school. Zo hebben wij een leerlingenraad die met ons meedenkt over dingen die wij kunnen verbeteren. Hiernaast hebben wij een zeer actieve ouderraad en medezeggenschapsraad, zo denken ouders mee in de school en ondersteunen ze ons waar mogelijk. Ook is er nog een Stichting de Zonnebloemschool die al bijna 20 jaar actief is en als doel heeft om extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk te maken.

5.2.1    Ouderraad

Wie zijn wij?
De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders van kinderen uit de diverse groepen van de Zonnebloemschool en een kleine afvaardiging van het onderwijzend personeel. Samen proberen wij ons steentje bij te dragen aan het onvergetelijk maken van de basisschooltijd voor de kinderen.

Wat doen we?
We krijgen toch wel veel vragen over wat wij als OR doen. Wij organiseren de leuke activiteiten die het gehele jaar door plaatsvinden, zoals:

•             Het Sinterklaasfeest;
•             De Kerstactiviteiten;
•             De CPC
•             De avondvierdaagse;
•             Catering bij sportdag;
•             Het Zomerfeest en
•             De catering bij musical en afscheid van groep 8

Al deze activiteiten vallen niet onder het normale lesprogramma, maar zijn vaak creatief en sfeerbepalend. Dat maakt een schooljaar net extra leuk. Daarom zetten wij ons hiervoor in.

Financiële middelen
Om deze activiteiten te kunnen laten plaatsvinden, wordt aan alle ouders jaarlijks een bijdrage (dit schooljaar €40,-) per kind gevraagd, de zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester van de OR beheert deze gelden. Van deze inkomsten worden de diverse activiteiten bekostigd én ook de uitjes van de kinderen naar museum en theater betaald. Eén keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd aan de ouders over de besteding van de gelden.

OR-vergaderingen
Elke maand vergadert de OR een avond op school. De OR inventariseert de ideeën over de activiteiten die er de komende maanden op stapel staan. Daarna worden de taken verdeeld en een planning gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar.

Ideeën of helpen
De OR nodigt u als ouder van harte uit om mee te denken en/of te doen! De leden van de OR vinden het leuk om zich in te zetten voor de kinderen en voor de school, maar zonder de hulp van andere ouders lukt het niet. Er staan leuke onderwerpen op de agenda, waaronder het Sinterklaasfeest, Kerst en het Zomerfeest. Deze activiteiten maken het schooljaar extra bijzonder voor de kinderen.

Dus vindt u het ook leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten van de school? Heeft u leuke ideeën of kunt u bij een activiteit helpen? Laat het ons vooral weten.
U kunt met ons contact opnemen op emailadres: or@obszonnebloem.nl

5.2.2    Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van obs De Zonnebloem zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze kinderen leren en zich ontplooien, steeds verder te optimaliseren.

De MR is het instemmings- en adviesorgaan van de school en heeft als taak om het beleid van de school te toetsen. Ook kan de MR het initiatief nemen om voorstellen tot verbetering te doen, op welk terrein dan ook. In de MR komen alle belangrijke zaken die met de school te maken hebben aan de orde zoals de lesmethoden, de toetsen, de overblijf en schooltijden, het zorgplan, de schoolgids, de huisvesting, de ICT en de schoonmaak.

De MR bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden:

Peter van der Meulen (ouder en voorzitter)
Godfried van Leeuwen (ouder en penningmeester)
Shiba Phull (ouder en secretaris)
Willy Anna van den Hoff (team)
Peter van Leeuwen (team)
Karine Wesseling (team)
Kitty van den Bleek (ouder)
Richard Mafficioli (ouder)
Pieter Jellema (ouder)
Jeroen van Os (adviserend lid)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en starten altijd om 20:00 uur.

Vergaderingen in het schooljaar 2018-2019?
De planning van de vergaderingen staat op de websiteonder het kopje medezeggenschapsraad.

5.2.3    Stichting De Zonnebloemschool
 
Zie je ze wel eens staan? Die ouders die achter een tafeltje wijn of kalenders staan te verkopen? Van wie je weet dat ze ‘iets’ voor school doen, maar wat het nu is dat weet je niet precies? Dat zijn de ouders van Stichting De Zonnebloemschool, ook wel de Schoolstichting genoemd.

De stichting is al bijna 20 jaar actief en heeft als doel om extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk te maken. Denk daarbij aan muziekinstrumenten, stempelsets maar ook extra iPads. Zo heeft de Stichting na een inbraak 17 nieuwe iPads gedoneerd aan de klassen om de schade een beetje te verzachten.

Wat doet de StdZ allemaal? Nieuwsgierig, kijk dan even op de website https://stdz.nl/stichting-de-zonnebloemschool-den-haag/


5.3       Privacy, wij gaan voor veilig en vertrouwd

U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft privacy beleid geformuleerd met als kernpunten:

We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan;
We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie;
We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken;
We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie).

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy reglement. Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de 5 gouden regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacy gevoelige gegevens. Deze folders, alsmede het privacy reglement van De Haagse Scholen kunt u op school opvragen.

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de PO raad, welke deel uitmaakt van het PO raad privacy convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten.

Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) datalek gecoördineerd.
Door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 zullen o.a. alle bestaande bewerkersovereenkomsten moeten worden herzien. Het bestuur van De Haagse Scholen heeft een kwartiermaker aangesteld ten behoeve van de implementatie van de AVG.

Speerpunten hierbij zijn de actualisatie van bestaand beleid en reglementen in relatie tot de AVG en het onderzoeken van risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.
Op de website van De Haagse Scholen http://www.dehaagsescholen.nl/privacy-statement vindt u het privacy statement met verdere informatie.